Home > Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to fundusz będący częścią Funduszu Pracy. Korzystając z tych środków pracodawca może pomóc swoim pracownikom podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie ustawiczne, podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Dofinansowanie do 100% kosztów

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie z KFS?

Potrzeby firmy

Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane.

Kursy i studia podyplomowe

Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Egzaminy

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Badania

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak uzyskać dofinansowanie w 6 krokach?

1. Ustal z nami konkretny termin szkolenia

2. Wypełnij i złóż wniosek w formie papierowej, we właściwym Urzędzie Pracy

3. Urząd Pracy poinformuje Cię o decyzji

4. Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

5. Uczestniczysz w szkoleniu objętym umową

6. Rozliczasz szkolenie zarówno z nami jak i Urzędem Pracy

Masz wątpliwości? Nieodpłatnie pomożemy Ci przejść przez kwestie formalne. Skontaktuj się z nami.