Home > Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to fundusz będący częścią Funduszu Pracy. Korzystając z tych środków pracodawca może pomóc swoim pracownikom podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie ustawiczne, podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Dofinansowanie do 100% kosztów

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie z KFS?

Potrzeby firmy

Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane.

Kursy i studia podyplomowe

Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Egzaminy

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Badania

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak uzyskać dofinansowanie w 6 krokach?

Jesteś pracodawcą?

Chcesz wspierać rozwój pracowników? Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!

Twój Pracownik może dołączyć do grupy już zorganizowanej jak również możemy przeprowadzić szkolenie w formie indywidualnej.

Aby uzyskać dofinansowanie do szkolenia pracownika:

 1. Udaj się do swojego Urzędu Pracy a konkretnie do działu szkoleń
 2. Pobierz w urzędzie wniosek o skierowanie pracownika na szkolenie
 3. Dostarcz wniosek do naszego biura
 4. Nasz pracownik pomoże wypełnić dokument
 5. Dostarcz wypełniony wniosek do PUP
 6. Oczekuj na decyzję PUP

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Możesz dołączyć do grupy już zorganizowanej jak również możemy przeprowadzić szkolenie w formie indywidualnej.

Aby uzyskać dofinansowanie szkolenia indywidualnego:

 1. Udaj się do swojego Urzędu Pracy – do działu szkoleń
 2. Pobierz w urzędzie wniosek o szkolenie indywidualne
 3. Dostarcz wniosek do naszego biura
 4. Nasz pracownik pomoże wypełnić dokument
 5. Dostarcz wypełniony wniosek do PUP
 6. Oczekuj na decyzję PUP

Masz wątpliwości? Nieodpłatnie pomożemy Ci przejść przez kwestie formalne. Skontaktuj się z nami.