Home > Fragmenty szkoleń > Polecenia PostGIS

Polecenia PostGIS

PostGIS to rozszerzenie bazy danych dla PostgreSQL, które możliwia PostgreSQL przechowywanie i manipulowanie danymi przestrzennymi, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Zapewnia także funkcje przestrzenne i indeksowanie dla szybkich zapytań. PostGIS wykorzystywany jest w różnych zastosowaniach przestrzennych, takich jak systemy informacji geograficznej (GIS), usługi oparte na lokalizacji i mapowanie internetowe. Umożliwia programistom i użytkownikom wykonywanie złożonych analiz przestrzennych i wizualizację danych przestrzennych. Niektóre z kluczowych funkcji PostGIS obejmują:

 • Indeksowanie przestrzenne dla poprawienia wydajności zapytań przestrzennych;
 • Obsługa formatów danych przestrzennych: Simple Features i GeoJSON;
 • Funkcje przestrzenne: buforowanie, przecięcie i obliczenia odległości;
 • Integracja z innymi narzędziami GIS, takimi jak QGIS i ArcGIS;

Komendy, które mogą się przydać podczas pracy z PostGIS

 • CREATE EXTENSION postgis – polecenie włącza rozszerzenie PostGIS w bazie danych PostgreSQL;
 • SELECT ST_AsText(geom) FROM table – polecenie wybiera kolumnę geometrii z tabeli i zwraca ją jako tekst. Może być bardzo przydatne podczas wizualizacji geometrii w formacie tekstowym;
 • SELECT ST_Buffer(geom, 10) FROM table – tworzy bufor wokół geometrii w tabeli. Drugi argument określa odległość bufora w jednostkach przestrzennego układu odniesień geometrii.
 • SELECT ST_Intersection(geom1, geom2) FROM table1, table2 WHERE ST_Intersects(geom1, geom2) – polecenie znajduje punkt przecięcia dwóch geometrii i zwraca je jako nową geometrię. Klauzula WHERE wykorzystuje funkcję ST_Intersects do znajdowania par przecinających się geometrii.
 • ALTER TABLE table ADD COLUMN geom_type varchar(50); UPDATE table SET geom_type = GeometryType(geom) – polecenie dodaje nową kolumnę do tabeli i wypełnia ją typem geometrii każdego obiektu w tabeli. Jest to przydatne podczas filtrowania lub wykonywania zapytań na podstawie typu geometrii.
 • SELECT ST_Distance(geom1, geom2) FROM table1, table2 WHERE table1.id = 1 AND table2.id = 2 – komenda oblicza odległość pomiędzy dwiema geometriami. Klauzula WHERE określa, które funkcje mają zostać użyte do obliczeń.
 • CREATE INDEX idx_table_geom ON table USING GIST (geom) – komenda tworzy indeks przestrzenny w kolumnie geometrii tabeli. Jak wiadomo indeksowanie może znacznie poprawić wydajność zapytań w tym wypadku zapytań przestrzennych.

Zapraszamy na szkolenia

Może Cię również zainteresować: