Home > Szkolenia > Bazy danych – Administracja PostgreSQL

Bazy danych – Administracja PostgreSQL - 3 dni

podstawy administracji postgresql
Bazy danych – Administracja PostgreSQL
2300

Szkolenie Podstawy administracji PostgreSQL jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w administracji bazami danych lub mają już doświadczenie w administracji bazami danych, ale PostgreSQL jest dla nich nowym zagadnieniem. Udział w tym szkoleniu pomoże uczestnikowi przygotować się do codziennych zadań z jakimi każdego dnia mierzy się administrator. Przybliżone i przećwiczone zostaną zagadnienia związane z administracją i zarządzaniem, które administratorzy będą wykonywać już jako DBA PostgreSQL i powoli skupiają się na nowym celu czyli zarządzaniu dużymi bazami danych.

Uczestnik szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL zostanie wprowadzony w zagadnienia związane z architekturą systemu PostgreSQL. Samodzielnie przeprowadzi instalację oraz skonfiguruje zmienne środowiskowe. Na zajęciach kursanci poznają sposoby modelowania baz danych oraz nauczą się ich konfigurowania. Dowiedzą się również jak tworzyć klastry. Po wprowadzających informacjach przyszli administratorzy zmierzą się z zagadnieniami, które stanowią codzinność na tym stanowisku pracy czyli ze standarowymi czynnościami związanymi z: utrzymaniem bazy, robieniem backupów i upgradów a także bieżącym monitoringiem. Nie może zabraknąć tutaj również przenoszenia i migracji danych.

Jest to pierwsza część kompleksowego kursu który ma na celu przekazanie Uczestnikowi wiedzy, umożliwiajacej mu administrowanie danymi przechowywanymi w bazie danych PostgreSQL oraz rozwinięcie umiejętności SQL wykraczających poza podstawy.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1 Wprowadzenie / PostgreSQL architektura systemu / Instalacja / Klaster / Modelowanie

1. Wprowadzenie

- Wprowadzenie do systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych

- - W ramach wprowadzenia do zagadnień omawianych w trakcie szkolenia w tym punkcie przypominamy teoretyczne podstawy rozwiazań RDBMS

- Paradygmat ACID

- - Kolejno podjętym zagadnieniem jest paradygmat ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) i jego praktyczna implementacja w PostgreSQL

- Wprowadzenie do SQL

- - Administrator PostgreSQL w codziennej pracy wcześnień czy później zetknie się z językiem SQL. W tym punkcie przypominamy podstawowe pojęcia i konstrukcje tego języka

- Krótko o historii i przyszłości PostgreSQL

- - Omówienie historii jak i perspektyw rozwojowych PostgreSQL

- Powody dla których PostgreSQL jest uważany za najbardziej poszukiwaną bazę danych

- - Zalety PostgreSQL powodujące, iż z biegiem czasu akurat to rozwiązanie stało się najchętniej stosowaną open-source'ową technologią RDBPS w profesjonalnych zastosowaniach na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw

- Przegląd architektury bazy danych PostgreSQL

- - Wprowadzenie do architektury PostgreSQL

- Ograniczenia bazy danych

- - Ograniczenia zastosowań PostgreSQL na przykładach

-

2. Instalacja serwera PostgreSQL

- Pre-rekwizyty i wymagania dla użytkowników systemowych

- - Omówienie pre-rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej instalacji serwera jak również wymagań dla użytkowników systemowych

- Jakie są dostępne opcje instalacji

- - Przedstawienie dostępnych obecnie opcji instalacji PostgreSQL wraz ze wskazaniem ich zalet i wad

- Instalacja PostgreSQL

- - Proces instalacji PostgreSQL na przykładzie

- Konfiguracja zmiennych środowiskowych

- - Konfiguracja minimalnego zestawu podstawowych zmiennych środowiskowych PostgreSQL

-

3. PostgreSQL - architektura systemu

- Architektura PostgreSQL

- - Ogólne omówienie architektury PostgreSQL. Bez dogłębnego zrozumienia architektury systemu nie ma mowy o świadomym zarządzaniu PostgreSQL w aspekcie konfiguracyjnym i wydajnościowym, stąd zagadnieniom architektonicznym poświęcamy znaczny fragment naszego Szkolenia

- Architektura fizyczna

- - Wprowadzenie do fizycznej architektury klastra PostgreSQL,

- Schemat folderów klastra

- - Rozszerzone omówienie struktury i organizacji katalogów danych oraz katalogu instalacyjnego

- Architektura Logiczna

- - Opis logicznej architektury PostgreSQL

- Architektura pamięci

- - Logiczna architektura PostgreSQL wiąże się nierozerwalnie z przyjętą w rozwiązaniu strukturą pamięci serwera. W tym punkcie omawiamy architekturę rozwiązania pod tym właśnie kątem

- Architektura procesu

- - Logiczna architektura systemu znajduje odzwierciedlenie w organizacji i funkcjonowaniu procesów serwera, co szczegółowo omawiamy w bieżącym punkcie Szkolenia

- Obsługa sesji użytkownika w PostgreSQL

- - W nawiązaniu do architektury procesowej poruszamy temat nawiązywania połączenia i dalszej obsługi sesji użytkownika zdalnego w PostgreSQL

-

4. Klaster bazy danych

- Czym jest klaster

- - Nawiązanie do przestawionych w poprzednim bloku koncepcji architektonicznych

- Tworzenie klastra bazy danych

- - Omówienie tworzenia nowego klastra

- Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (pg_ctl)

- - Podstawowe operacje administracyjne z użyciem narzędzia pg_ctl

- Wprowadzenie do psql

- - Omówienie podstaw korzystania z psql, poczynając od łączenie się z serwerem przy użyciu psql aż po podstawowe polecenia i skróty dostępne w tym narzędziu

- Wprowadzenie do pgAdmin

- - Omówienie podstawowych cech i zastosowań PgAdmin

-

5. Architektura warstwy przechowywania danych - uzupełnienie

- Architektura składowania danych w PostgreSQL

- - Uzupełniające informacje architektoniczne odnoszące się do warstwy składowania danych

- Struktura strony w PostgreSQL

- - W tym punkcie omawiamy logiczną strukturę tabel i indeksów w PostgreSQL, co umożliwi nam w dalszej części szkolenia zrozumienie niskopoziomowych mechanizmów obsługi danych

- Model MVVC

- - Opis wykorzystywanego w PostgreSQL modelu transakcyjnego MVVC i jego powiązanie z architekturą składowania danych

- Architektura mechanizmu WAL

- - Omówienie mechanizmu zapisu logów z wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem jego relacji z opisywanymi wyżej elementami architektury

- Zawartość katalogu podstawowego w tym _vm,_fsm i Toast Table

- - Uzupełniające informacje na temat fizycznej organizacji plików danych i plików pomocniczych

dni 2
Dzień 2 Konfiguracja / Tworzenie i zarządzanie bazami danych / Backup / Recovery / Maintenance

6. Konfiguracja

- Konfiguracja postgresql.conf & pg_hba.conf

- - Omówienie struktury i zawartości plików konfiguracyjnych PostgresSQL

- Znaczenie ważnych parametrów PostgreSQL

- - Wybrane, istotne parametry konfiguracyjne

- Zarządzanie log'ami

- - Dyskusja na temat podsystemu rejestracji zdarzeń PostgreSQL oraz jego konfiguracji wraz z przykładami przypadków użycia

-

7. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

- Tworzenie baz danych

- - Definiowanie i podstawowe operacje administracyjne związane z tworzeniem baz danych

- Zarządzanie Użytkownikami i Grupami

- - Omówienie koncepcji Ról w PostgreSQL wraz z przedstawieniem podstawowych zagadnień związanych z zarządzeniem Użytkownikami i Grupami

- Schematy w PostgreSQL

- - Przedstawienie koncepcji schematu w PostgreSQL wraz z prezentacją podstawowych operacji administracyjnych możliwych do wykonania na schemacie

- Ścieżka wyszukiwania schematu

- - Koncepcja ścieżki wyszukiwania schematu oraz możliwości jej modyfikacji

-

8. Backup oraz Recovery & Point-in Time Recovery

- Planowanie

- - Omówienie przypadków użycia związanych z kopiami zapasowymi jako wprowadzenie do zasad planowania polityki Backup/Restore

- SQL Dump Backups - Logiczne kopie zapasowe

- - Logiczne kopie zapasowe i ich rodzaje w PostgreSQL

- Przywracanie SQL Dumps

- - Przywracanie logicznych kopii zapasowych

- Fizyczne backupy online i Archiwizacja Ciągła

- - Zagadnienia on-line backup'ów i archiwizacji ciągłej w PostgreSQL

- Koncepcje Point-In Time Recovery

- - Omówienie pojęcia Point-In Time Recovery wraz z przykładami

-

9. Utrzymanie / Maintenance

- Utrzymanie bazy danych

- - Podstawowe, codzienne czynności administracyjne w PostgreSQL

- Maintenance Tools

- - Omówienie natywnych dla PostgreSQL narzędzi wspierających administrację

- Statystyki Optymalizatora

- - Zagadnienia optymalizacji zapytań w kontekście utrzymywania aktualnych Statystyk Optymalizatora

- Fragmentacja danych

- - Zagadnienia fragmentacji danych w modelu MVVC

- Vacuuming

- - Omówienie zagadnień związanych z automatycznym i ręcznym odśmiecaniem

- Zjawisko Transaction ID Wraparound

- - Opis i rozwiązania dla zjawiska "zwijania identyfikatorów krotek" dla dużych, wysoko-transakcyjnych baz danych

- Vacuum Freeze

- - Omówienie pojęcia Vacuum Freeze i jego związek z Transaction ID Wraparound

- Monitoring bazy danych

- - Dyskusja na temat podstaw codziennego monitoringu w PostgreSQL wraz ze wskazaniami co i dlaczego warto monitorować w bieżącym trybie utrzymaniowym

dni 3
Dzień 3 Katalog danych / Migracja / Upgrade / Monitoring

10. Katalog danych

- Schemat katalogu systemu

- - Ogólne informacje na temat katalogu danych i tego, czym jest i jaką rolę pełni w PostgreSQL

- Tabele systemowe

- - Omówienie najistotniejszych tabel systemowych

-

11. Przenoszenie i migracja danych

- Ładowanie plików płaskich

- - Zagadnienia związane z ładowaniem danych z plików płaskich i eksportem do takich plików

- Import i export danych przy użyciu COPY

- - Oparta na przykładach dyskusja na temat importu i eksportu danych przy użyciu instrukcji COPY

- Przykłady użycia komendy COPY

- - Dodatkowe przypadki użycia polecenia COPY

-

12. Dobre praktyki podczas upgrade'u

- Zmiana wersji i upgrade

- - Omówienie zagadnień związanych z upgrade PostgreSQL

- Kiedy należy zrobić upgrade

- - Zalecenia odnośnie wykonywania upgrade pomiędzy wersjami

- Plan upgrade'u

- - Przygotowywanie planów upgrade wraz z dobrymi praktykami w tym zakresie

- Upgrade przy uzyciu pg_upgrade

- - Przykładowa procedura upgrade przy użyciu pg_upgrade

- Najlepsze praktyki podczas upgrade'u

- - Dodatkowe wskazówki z zakresu przygotowania i realizacji upgrade

-

13. Monitoring bazy danych

- Systematyczność kluczem do sukcesu

- - Zagadnienia monitoringu bazy danych w kontekście systematyczności prac administracyjnych

- pgbadger

- - Zastosowanie narzędzia pgbagder do analizy logów PostgreSQL

- pgbench

- - Wykorzystanie narzędzia pgbench do gromadzenia statystyk jak również symulowania obciążenia bazy danych przy debugowaniu problemów

Cena od 2300 PLN netto/osobę
2300
Koszt: 2300 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.