Home > Szkolenia > Kompleksowe szkolenie administracja PostgreSQL

Kompleksowe szkolenie administracja PostgreSQL - 5 dni

Szkolenie PostgreSQl
Kompleksowe szkolenie administracja PostgreSQL
4000

Kompleksowe szkolenie z administracja PostgreSQL przygotowuje administratorów baz danych do sprawnego zarządzania dużymi bazami danych i związanym z nimi wymaganiami bezpieczeństwa. Uczestnik szkolenia zostanie wprowadzony w zaawansowane zagadnienia związane z zarządzaniem bazą danych PostgreSQL. Po wprowadzeniu polegającym na przypomnieniu i usystematyzowaniu informacji dotyczących architektury systemu, Uczestnicy przejdą do zaawansowanego tuningu bazy danych oraz SQL’a. Po opanowaniu tych umiejętności Kursanci zapoznają się z koncepcją replikacji. Następnie, zgodnie z programem, przedstawione zostaną narzedzi PostgreSQL takie jak: BART, BARMAN, PGBACKREST, PGBADGER. Na zaawansowanym szkoleniu nie może zabrakać również przepracowania puli połączeń oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem. Szczegółowe informacje znajdziesz w Programie szkolenia.

dni 1
Instalacja serwera PostgreSQL / Architektura systemu / Klaster bazy danych /

1. Wprowadzenie

- Wprowadzenie do systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych

- - W ramach wprowadzenia do zagadnień omawianych w trakcie szkolenia w tym punkcie przypominamy teoretyczne podstawy rozwiazań RDBMS

- Paradygmat ACID

- - Kolejno podjętym zagadnieniem jest paradygmat ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) i jego praktyczna implementacja w PostgreSQL

- Wprowadzenie do SQL

- - Administrator PostgreSQL w codziennej pracy wcześnień czy później zetknie się z językiem SQL. W tym punkcie przypominamy podstawowe pojęcia i konstrukcje tego języka

- Krótko o historii i przyszłości PostgreSQL

- - Omówienie historii jak i perspektyw rozwojowych PostgreSQL

- Powody dla których PostgreSQL jest uważany za najbardziej poszukiwaną bazę danych

- - Zalety PostgreSQL powodujące, iż z biegiem czasu akurat to rozwiązanie stało się najchętniej stosowaną open-source'ową technologią RDBPS w profesjonalnych zastosowaniach na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw

- Przegląd architektury bazy danych PostgreSQL

- - Wprowadzenie do architektury PostgreSQL

- Ograniczenia bazy danych

- - Ograniczenia zastosowań PostgreSQL na przykładach

-

2. Instalacja serwera PostgreSQL

- Pre-rekwizyty i wymagania dla użytkowników systemowych

- - Omówienie pre-rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej instalacji serwera jak również wymagań dla użytkowników systemowych

- Jakie są dostępne opcje instalacji

- - Przedstawienie dostępnych obecnie opcji instalacji PostgreSQL wraz ze wskazaniem ich zalet i wad

- Instalacja PostgreSQL

- - Proces instalacji PostgreSQL na przykładzie

- Konfiguracja zmiennych środowiskowych

- - Konfiguracja minimalnego zestawu podstawowych zmiennych środowiskowych PostgreSQL

-

3. PostgreSQL - architektura systemu

- Architektura PostgreSQL

- - Ogólne omówienie architektury PostgreSQL. Bez dogłębnego zrozumienia architektury systemu nie ma mowy o świadomym zarządzaniu PostgreSQL w aspekcie konfiguracyjnym i wydajnościowym, stąd zagadnieniom architektonicznym poświęcamy znaczny fragment naszego Szkolenia

- Architektura fizyczna

- - Wprowadzenie do fizycznej architektury klastra PostgreSQL,

- Schemat folderów klastra

- - Rozszerzone omówienie struktury i organizacji katalogów danych oraz katalogu instalacyjnego

- Architektura Logiczna

- - Opis logicznej architektury PostgreSQL

- Architektura pamięci

- - Logiczna architektura PostgreSQL wiąże się nierozerwalnie z przyjętą w rozwiązaniu strukturą pamięci serwera. W tym punkcie omawiamy architekturę rozwiązania pod tym właśnie kątem

- Architektura procesu

- - Logiczna architektura systemu znajduje odzwierciedlenie w organizacji i funkcjonowaniu procesów serwera, co szczegółowo omawiamy w bieżącym punkcie Szkolenia

- Obsługa sesji użytkownika w PostgreSQL

- - W nawiązaniu do architektury procesowej poruszamy temat nawiązywania połączenia i dalszej obsługi sesji użytkownika zdalnego w PostgreSQL

-

4. Klaster bazy danych

- Czym jest klaster

- - Nawiązanie do przestawionych w poprzednim bloku koncepcji architektonicznych

- Tworzenie klastra bazy danych

- - Omówienie tworzenia nowego klastra

- Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (pg_ctl)

- - Podstawowe operacje administracyjne z użyciem narzędzia pg_ctl

- Wprowadzenie do psql

- - Omówienie podstaw korzystania z psql, poczynając od łączenie się z serwerem przy użyciu psql aż po podstawowe polecenia i skróty dostępne w tym narzędziu

- Wprowadzenie do pgAdmin

- - Omówienie podstawowych cech i zastosowań PgAdmin

-

dni 2
Architektura warstwy przechowywania danych / Konfiguracja / Tworzenie i zarządzanie bazami danych /

5. Architektura warstwy przechowywania danych - uzupełnienie

- Architektura składowania danych w PostgreSQL

- - Uzupełniające informacje architektoniczne odnoszące się do warstwy składowania danych

- Struktura strony w PostgreSQL

- - W tym punkcie omawiamy logiczną strukturę tabel i indeksów w PostgreSQL, co umożliwi nam w dalszej części szkolenia zrozumienie niskopoziomowych mechanizmów obsługi danych

- Model MVVC

- - Opis wykorzystywanego w PostgreSQL modelu transakcyjnego MVVC i jego powiązanie z architekturą składowania danych

- Architektura mechanizmu WAL

- - Omówienie mechanizmu zapisu logów z wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem jego relacji z opisywanymi wyżej elementami architektury

- Zawartość katalogu podstawowego w tym _vm,_fsm i Toast Table

- - Uzupełniające informacje na temat fizycznej organizacji plików danych i plików pomocniczych

-

6. Konfiguracja

- Konfiguracja postgresql.conf & pg_hba.conf

- - Omówienie struktury i zawartości plików konfiguracyjnych PostgresSQL

- Znaczenie ważnych parametrów PostgreSQL

- - Wybrane, istotne parametry konfiguracyjne

- Zarządzanie log'ami

- - Dyskusja na temat podsystemu rejestracji zdarzeń PostgreSQL oraz jego konfiguracji wraz z przykładami przypadków użycia

-

7. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

- Tworzenie baz danych

- - Definiowanie i podstawowe operacje administracyjne związane z tworzeniem baz danych

- Zarządzanie Użytkownikami i Grupami

- - Omówienie koncepcji Ról w PostgreSQL wraz z przedstawieniem podstawowych zagadnień związanych z zarządzeniem Użytkownikami i Grupami

- Schematy w PostgreSQL

- - Przedstawienie koncepcji schematu w PostgreSQL wraz z prezentacją podstawowych operacji administracyjnych możliwych do wykonania na schemacie

- Ścieżka wyszukiwania schematu

- - Koncepcja ścieżki wyszukiwania schematu oraz możliwości jej modyfikacji

-

dni 3
Backup oraz Recovery & Point-in Time Recovery / Utrzymanie / Maintenance / Katalog danych

8. Backup oraz Recovery & Point-in Time Recovery

- Planowanie

- - Omówienie przypadków użycia związanych z kopiami zapasowymi jako wprowadzenie do zasad planowania polityki Backup/Restore

- SQL Dump Backups - Logiczne kopie zapasowe

- - Logiczne kopie zapasowe i ich rodzaje w PostgreSQL

- Przywracanie SQL Dumps

- - Przywracanie logicznych kopii zapasowych

- Fizyczne backupy online i Archiwizacja Ciągła

- - Zagadnienia on-line backup'ów i archiwizacji ciągłej w PostgreSQL

- Koncepcje Point-In Time Recovery

- - Omówienie pojęcia Point-In Time Recovery wraz z przykładami

-

9. Utrzymanie / Maintenance

- Utrzymanie bazy danych

- - Podstawowe, codzienne czynności administracyjne w PostgreSQL

- Maintenance Tools

- - Omówienie natywnych dla PostgreSQL narzędzi wspierających administrację

- Statystyki Optymalizatora

- - Zagadnienia optymalizacji zapytań w kontekście utrzymywania aktualnych Statystyk Optymalizatora

- Fragmentacja danych

- - Zagadnienia fragmentacji danych w modelu MVVC

- Vacuuming

- - Omówienie zagadnień związanych z automatycznym i ręcznym odśmiecaniem

- Zjawisko Transaction ID Wraparound

- - Opis i rozwiązania dla zjawiska "zwijania identyfikatorów krotek" dla dużych, wysoko-transakcyjnych baz danych

- Vacuum Freeze

- - Omówienie pojęcia Vacuum Freeze i jego związek z Transaction ID Wraparound

- Monitoring bazy danych

- - Dyskusja na temat podstaw codziennego monitoringu w PostgreSQL wraz ze wskazaniami co i dlaczego warto monitorować w bieżącym trybie utrzymaniowym

-

10. Katalog danych

- Schemat katalogu systemu

- - Ogólne informacje na temat katalogu danych i tego, czym jest i jaką rolę pełni w PostgreSQL

- Tabele systemowe

- - Omówienie najistotniejszych tabel systemowych

-

dni 4
Przenoszenie i migracja danych / Dobre praktyki podczas upgrade'u / Monitoring bazy danych

11. Przenoszenie i migracja danych

- Ładowanie plików płaskich

- - Zagadnienia związane z ładowaniem danych z plików płaskich i eksportem do takich plików

- Import i export danych przy użyciu COPY

- - Oparta na przykładach dyskusja na temat importu i eksportu danych przy użyciu instrukcji COPY

- Przykłady użycia komendy COPY

- - Dodatkowe przypadki użycia polecenia COPY

-

12. Dobre praktyki podczas upgrade'u

- Zmiana wersji i upgrade

- - Omówienie zagadnień związanych z upgrade PostgreSQL

- Kiedy należy zrobić upgrade

- - Zalecenia odnośnie wykonywania upgrade pomiędzy wersjami

- Plan upgrade'u

- - Przygotowywanie planów upgrade wraz z dobrymi praktykami w tym zakresie

- Upgrade przy użyciu pg_upgrade

- - Przykładowa procedura upgrade przy użyciu pg_upgrade

- Najlepsze praktyki podczas upgrade'u

- - Dodatkowe wskazówki z zakresu przygotowania i realizacji upgrade

-

13. Monitoring bazy danych

- Systematyczność kluczem do sukcesu

- - Zagadnienia monitoringu bazy danych w kontekście systematyczności prac administracyjnych

- pgbadger

- - Zastosowanie narzędzia pgbagder do analizy logów PostgreSQL

- pgbench

- - Wykorzystanie narzędzia pgbench do gromadzenia statystyk jak również symulowania obciążenia bazy danych przy debugowaniu problemów

dni 5
Zaawansowany tuning bazy danych / Tuning SQL / Replikacja w PostgreSQL / Narzędzia PostgreSQL

14. Zaawansowany tuning bazy danych

- Dostrajanie wydajności – przegląd

-- Monitorowanie wydajności za pomocą PEM

- Technika A-Tuning

- Sprzęt i System operacyjny

- Dostrajanie parametrów serwera

- Połączenia klienckie

- Zużycie zasobów

- Dostrajanie parametrów WAL

- Optymalizacja parametrów zapytań

- Raportowanie i logowanie

- Dostrajanie Autovacuum

-

15. Tuning SQL

Procesowanie zapytań

-- Plan wykonywania zapytań

-- Statystyki i zachowanie Optymalizatora

-- Restrukturyzacja instrukcji SQL

Generowanie planów zapytań

- - Generowanie planów zapytań za pomocą EXPLAIN

- - Analiza planów z wykorzystaniem EXPLAIN ANALYZE

Typowe problemy z wydajnością zapytań

Kolejne kroki w tuningu SQL

-- Identyfikacja zbyt wolnych zapytań

Rola indeksów w optymalizacji planów zapytań

- Rola indeksów w przyspieszaniu zapytań

- Przegląd rodzajów indeksów

- Optymalizacja indeksów

- Indeksy złożone

- Wyszukiwanie przybliżone

- Kiedy nie korzystać z indeksu?

-

16. Replikacja w PostgreSQL

Koncepcja replikacji

- Dlaczego w wypadku baz równoważenie obciążeń jest trudne?

- Przegląd dostępnych rozwiazań

Replikacja danych w PostgreSQL

- Kopia fizyczna a Replikacja

- Fizyczna kopia zapasowa bazy danych - przypomnienie

- Opcje Replikacji w PostgreSQL

Log-Shipping

- Architektura Log-Shipping

- Konfiguracja replikacji przy użyciu archiwum

- Przygotowanie serwera głównego

- Konfiguracja autentykacji

- Wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera głównego

- Konfiguracja Standby Server

Hot Streaming

- Architektura Hot Streaming

- Konfiguracja replikacji strumieniowej

- Przygotowanie serwera głównego

- Konfiguracja synchronicznej replikacji strumieniowej

- Konfiguracja autentykacji

- Konfiguracja Standby Server

- Wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera głównego

- Monitoring Hot Standby

- Replikacja synchroniczna

- Funkcje Recovery Control

Replikacja logiczna

- Architektura Replikacji logicznej

- Konfiguracja replikacji licznej

REPMGR

17. Narzędzia PostgreSQL

BART(konfiguracja oraz testy)

BARMAN (konfiguracja oraz testy)

PGBACKREST

PGBADGER

Cena od 4000 PLN netto/osobę
4000
Koszt: 4000 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.